НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Обучения с ваучери
Програма „Аз мога повече”


Програмата „Аз мога повече” финансира 100% от обучението на лица, заети по трудово правоотношение на пълен работен ден, без значение от сферата им на дейност. Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или в обучения за повишаване на ключови умения.

Заявяването на желание за участие в програмата за обучение става с попълване на 2(два) документа:

1. Заявление от служителя, в което служителят посочва желаното от него обучение и коя обучителна организация да го предостави.
2. Декларация, че към момента има сключен договор за работа или е самонат.
Попълнатите заявление и декларация се подават в териториалните бюра по труда, по местоживеене на кандидатите, като след одобрение, желаещите получават ваучер за обучение. Към тези два документа трябжва да се приложат още: копие от лична карта, копие от дипломата на последното завършено образование и удостоверение (свидетелство) за преминат курс за придобиване на професионална квалификация – ако има такова.

Срещу този ваучер желаещите получават обучение като сами избират обучителната организация. Списъците с одобрени обучителни организации се актуализира всеки месец и се помества на сайта на Агенцията по заетостта: Крайният срок за подаване на Заявления от служители е 02.11.2012 г..

Обучения по ключови компетентности

Ключовите компетентности включват мениджърски умения, чуждоезиково обучение, компютърни умения, комуникационни и презентационни умения, умения за продажба, обслужване на клиенти и др.

Номиналната стойност на ваучерите за различните възможни курсове на обучение по ключови компетенции са определени в ПМС № 251 от 21 Октомври 2009 г.

В случай, че стойността на желаното обучение е по-висока от стойността на ваучера, желаещият (или неговия работодател) има възможност да доплати до пълната сума за обучението.

Курсове за професионална квалификация

Програмата финансира обучения по част от професия, 1-ва, 2-ра и 3-та степен. Номиналните стойности на ваучерите зависят от вида на обучението и са определени в ПМС № 251 от 21 Октомври 2009 г.

Доставчици на тези обучения могат да бъдат само ЦПО (Центрове за професионално обучение) с актуален лиценз от НАПОО. Обученията са в съответствие със списъка на професиите за професионално обвразование и обучение, публикуван на сайта на НАПОО

Ползите за служителите, които желаят да повишат своята професионална компетентност:

безплатна възможност за участие в обучение
свободен избор на доставчика на обучението
получаване и развиване на нови умения
възможности за обмяна на опит с колеги от други организации, отрасли и браншове
повишаване на мотивацията за работа

Ползите за работодателите:

няма съфинансиране от страна на работодателя
преминалите през обучения служители придобиват нови умения и компетентности,
които прилагат в своята работа и допринасят за успеха на организацията
работодателите не трябва да пишат и отчитат проект
повишена мотивация за работа на преминалите обучения служители

Важно е да се има предвид, че желаещите могат да се включат само в едно обучение: или професионална квалификация, или обучение по ключови компетентности.


За прграмата "Аз мога повече" може да научите повече на сайта на Агенцията по заетосттаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио