НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Дърводобив
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА А
СПЕЦИАЛНОСТ:Дърводобив
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 340
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 120
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 220
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно-неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Модул 1 - Работник в дърводобива
1. Структура на отрасъла "Горско стопанство"
2. Характеристика на особеностите на условията за работа в отрасъла
3. Технологичен процес
4. Почвознание и ботаника
5. Дентрология
6. Лесокултурни дейности
7. Лесовъдство
8. Нормативни документи
9. Ръчни инструменти за сеч и първична обработка
10. Извоз на дървен материал
11. Техника на безопасност и охрана на труда
12. Трудово-правни въпроси
13. Противопожарна охрана
14. Долекарска помощ
15. Охрана на гората и опознаване на околната среда
16. Икономически знания

II. Модул 2 - Моторист на бензинови моторни триони
1. Видове моторни триони
2. Видове двигатели
3. Гориво-смазочни материали
4. Устройство на БМТ
5. Техническо обслужване
6. Основни регулировки
7. Възможни повреди, неизправности и начини за отстраняването им
8. Подготовка на моторния трион и моториста за работа
9. Основни правила по ТБ и ОТ
10. Индивидуална работа

III.Модул 3 - Секач моторист
1. Изисквания към предварителната подготовка
2. Операционни технологии при отрязване и поваляне на дърветата
3. Операционии технологии при кастрене и разкрояване
4. Помощни приспособления за поваляне
5. Технология за работа на обектите
6. Измерване и предаване на готовата продукция
7. Техника на безопасност


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио