НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Лесокултурни дейности
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ РАБОТНИК В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА A
СПЕЦИАЛНОСТ:Лесокултурни дейности
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 360
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 140
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 220
ЧАСОВЕ ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА: 30
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:3 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, кореспондентска, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НАПРОФЕСИЯТА: 4 часа
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА: 2 дни по 6 часа
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършен 6-ти клас МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ: 16 години

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
2. Мотивация и комуникативни умения
3. Трудов-правни и икономически знания

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
1.Лесоползване
2. Горска таксация
3. Защита и опазване на гората

III. Специфична задължителна професионална подготовка
1. Ботаника с дендрология
2. Горско почвознание
3. Метеорология
4. Горски култури и селекция
5. Производствена практика

IV. Избираема професионална подготовкаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио