НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Парково строителство и озеленяване
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ:Парково строителство и озеленяване
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 662
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 222
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 440
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:18 сецмици
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА: 4 часа
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА: 2 дни по 6 часа

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Основи на пазарната икономика
3. Общи условия на трудово-правното законодателство
4. Бизнес комуникации

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
1. Въведение в производството на декоративни растения
2. Основни характеристики
3. Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти растения
4. Парково строителство
5. Механизация в парковото строителство
6. Охрана на труда и противопожарна охрана

III. Специфична за специалност 6220202 "Парково строителство и озеленяване" задължителна професионална подготовка
1. Декоративна дендрология и цветарство
2. Структура и организация на парковото строителство
3. Производство на цветя в куливационни съоръжения
4. Производство на посадъчен материал по вегетативен път
5. Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито
6. Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения в култивационни съоръжения
7. Размножаване на декоративни храсти, цветя и тревисти растения
8. Паркова архитектура и механизация
9. Производствена практика

IV. Избираема професионална подготовка
1. Чужд език по специалността
2. Работа с персонален компютър


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио