НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Организация на туризма и свободното време
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на туризма и свободното време
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 962
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 394
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 568
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 8 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършено средно образование

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Трудово-правно законодателство
3 Мотивация и работа в екип
4 Икономика - основни понятия
5.Бизнес комуникации

Б. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Чужд език по професията
2 Правна уредба в туризма
3 Управление и маркетинг на фирмата
4 Професионална етика и делово общуване
5 Информационни системи в туризма
6 Основи на туризма

В. Специфична професионална подготовка
1 География на туризма
2 История на материалната и духовна култура
3 Технология и организация на екскурзоводското обслужване
4 Технология и организация на анимацията и спортно-развлекателната дейност в туризма
5 Технология на хотелиерското обслужване
6 Транспорт и туристическа, туроператорска и агентска дейност
7 Производствена практикаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио