НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Организация на хотелиерството
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ХОТЕЛИЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на хотелиерството
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 960
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 436
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 524
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 8 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършено средно образование

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
2 Икономика и трудово право
3 Мотивация и работа в екип
4 Компютърна грамотност
5.Бизнес комуникации

Б. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Чужд език по професията
2 Основи на туризма
3 Счетоводство и отчетност в туризма
4 Професионална етика и туристическо поведение
5 Информационни технологии в туризма
6 Хигиена на храненето и хранително законодателство

В. Специфична професионална подготовка
1 География на туризма
2 История на материалната и духовна култура в българските земи
3 Организация и функциониране на кухнята и ресторанта
4 Технология на хотелиерското обслужване
5 Технология на допълнителните дейности в туризма
6 Екология в туризма
7 Охранителни мерки и безопасност
8 Неотложна медицинска помощ
9 Мениджмънт на малкото предприятие в туризма
10 Маркетинг и реклама в туризма
11 Производствена практика


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио