НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБУЧЕНИЕ
Обученията за придбоване на професионална квалификация се провеждат на два етапа - теория и практика като след приключване на курса се държат държавни изпити, съгласно Наредба № 3 / 15.04.2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 / 22.04.2003 г.).След успешното приключване на професионално обучение за придобиване на степен за професионална квалификация курсистът се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация,съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация Центърът издава удостоверение за професионално обучение.Свидетелствата и удостоверенията, които издаваме са валидни във всички държави членки на Европейския съюз.
Обученията по теория на ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ се провеждат в к.к. Боровец, хотел "Самоков" и в гр.Самоков, ул.Житна чаршия №15 и ул. Хан Кубрат №4,ет.1, "Съвет по туризъм Самоков". Обученията по практика се провеждат в собствената база на Центъра или в базите на други фирми, с които има сключени договори.

Организация на учебния процес в професионалното обучение:

Центърът предлага и извършва професионално обучение на лица, навършили 16 години по рамкови програми, съгласно ЗПОО , както следва:
1. Програми „А” – за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация;
2. Програми „Б” - за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация;
3. Програми „Д” - за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия;
4. Програми „Е” – за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация.

Осигуряване качество на обучението
За осигуряването на качеството на обучението ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ е изградил ефективна система за обучение, базирана на:
  • Проучвания и анализи на потребностите от професионално обучение
  • Изготвяне на ефективни учебни планове и програми за обучение, съобразени със съвременните изисквания и добрите световни практики в обучението на възрастни
  • Използване на активни форми, методи и техники на обучение и на съвременни учебно - технически средства
  • Мотивация на обучаваните за задълбочено и трайно усвояване на професионалните знания, умения и нагласи и приложение на ефективни форми, методи и техники за проверка и оценка
  • Прилагане на действена система за контрол и периодична оценка на качеството на обучението и своевремнно предприемане на необходимите коригиращи действия
  • Адекватна научна и информационна осигуреност на процеса на професионалното обучениеЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио