НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Организация на обслужването в хотелиерството
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ АДМИНИСТРАТОТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на обслужването в хотелиерството
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 964
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 420
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 544
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 9 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършено средно образование

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Задължителна професионална подготовка
А.1 Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Трудово - правно законодателство
3 Икономика.
4 Бизнес предприемачество
5.Мотивация, предприемачество и комуникативни умения. Бизнес комуникации

А2. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Чужд език оп професията
2 Основи на туризма
3 Хигиена на хранене ихранително законодателство
4 Счетоводство и отчетност в туризма
5 Професионална етика и туристическо поведение

А3. Специфична професионална подготовка
1 Организация и функциониране на кухнята и ресторанта
2 Технология на хотелиерското обслужване
3 Организация и функциониране на преден офис
4 Технология на допълнителните дейности в туризма
5 География на туризма
6 История на материалната и духовна култура
7 Туристическа, туроператорска и агентска дейност
8 Обмяна на валута
9 Охранителни мерки и безопасност
10 Производствена практика


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио