НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
ЗА ЦПО
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ е частен лицензиран център, който осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия или част от професия, както и нейното усъвършенстване.Центърът е създаден през 2007 година и притежава лиценз № 200712466 на Националната агенция за професионално образование и обучение НАПОО към Министерски съвет.
Основната дейност на Центъра е обучението на кадри в областта на хотелиерството, ресторантьорството и отдиха и селското стопанство. Преподаватели в ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ са специалисти с дългогодишен стаж и опит в своята област, гарантиращи качеството на обучението.

Целите и задачите на Центъра са основани на анализ на потребностите на пазара на труда в Република България и програмите за развитие на селските райони.

Основните цели на Центъра са:
1. Осигуряване на условия за подготовка и придобиване на професионална квалификация и усъвършенстването й чрез професионално обучение съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
2. Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се икономика.
3. Формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандома за учене през целия живот.

Основните задачи на Центъра са:
1) Чрез организиране на професионално обучение да насърчава заетостта и да повишава квалификацията на безработни и заети лица в съответствие с националното законодателство и политиката на Министерството на труда и социалната политика;
2) Да спомага за повишаване качеството на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания, умения и добри практики;
3) Да осигурява и усъвършенства материалните и човешки ресурси за осъществяване на професионално обучение чрез обмяна на опит, подходяща матерална база за провеждане на обучение, вътрешна квалификация на преподавателите и работещите в Центъра;
4) Да подпомага професионалната реализация чрез търсене на форми на заетост за завършилите обучението лица.

EUAlians License
EUAlians License dop.
Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио